Manželstvo

Predmanželská príprava snúbencov
Prosíme snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, o splnenie týchto požiadaviek:

• Všetky náležitosti ohľadom uzavretia sviatosti manželstva si vybavujú snúbenci sami, nie cez iné osoby.
• V prípade, že snúbenci neprijali sviatosť krstu v našej farnosti, vyžiadajú si vo farnosti svojho krstu KRSTNÝ LIST.
• Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti a chcú sa sobášiť v našej farnosti, vyžiadajú si aspoň od jedného farára vo farnosti trvalého bydliska z ktorej pochádzajú, licenciu k sobášu.

Po príchode na farský úrad sa spíše cirkevná sobášna zápisnica a dohodne sa termín sobáša.
Snúbenci sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá v našej farnosti obsahuje tieto oblasti.
• Vierouka
• Morálka
• Sviatosti
• Manželská etika

Snúbenci sú pred uzavretím sviatosti manželstva povinní ich absolvovať.

  • Jednotlivé náuky prebiehajú v pastoračnej miestnosti farského úradu.
  • Na náuky nie je potrebné hlásiť sa vopred.
  • Žiadosť zo štátnej matriky, krstné listy, licencie, údaje o svedkoch, potvrdenia o absolvovaní náuk a iné potvrdenia je nutné doložiť najneskôr 3 mesiace pred sobášom !!!
  • Sobášia kapláni farnosti SNV. Na každý sobáš je automaticky určený aj pán organista.
  • Kostol je posvätné miesto na slávenie liturgie Cirkvi. V našej farnosti nie je dovolené sypať v priestoroch kostola lupene, ryžu, hrach, mak, atď …
  • Piatok je dňom pokánia, lebo v ten deň zomrel za každého z nás Ježiš Kristus. V piatky nesobášime.

Účasť na náukách si dajú potvrdiť prednášateľom.

Po skončení kurzu sa preukážete certifikátom o jeho absolvovaní.

• Rozlučujúce prekážky robia sviatosť manželstva neplatnou. Sú buď Božieho práva, alebo cirkevného práva. Od rozlučujúcich prekážok Božieho práva nemôže dišpenzovať (oslobodiť) ani Cirkev. Od prekážok cirkevného práva môže dišpenzovať Cirkev a len potom je možné prijať sviatosť manželstva.
• Rozlučujúce prekážky Božieho práva
• Iný, pred Bohom právoplatne jestvujúci manželský zväzok.
• Neschopnosť k úkonu manželského spojenia existujúca v čase prijatia sviatosti manželstva.
• Pokrvenstvo priamej línie (otec – dcéra – vnučka …) a druhý stupeň bočnej línie (brat – sestra)
• Rozlučujúce prekážky cirkevného práva
• Nedostačujúci vek. Podľa cirkevného práva muž 16 rokov a žena 14 rokov. U nás musíme rešpektovať vek dospelosti 18 rokov.
• Sobáš katolíka s nepokrsteným.
• Diakonská a kňazská vysviacka a sviatostný sľub čistoty.
• Pokrvenstvo bočnej línie do štvrtého stupňa včítane (bratancove deti – prabratanci).
• Švagrovstvo v priamej línii.
• Zločin zavraždenia jedného z manželov, aby sa pozostalý manžel mohol oženiť so svojou spoluvinníčkou alebo manželka so svojim spoluvinníkom.
• Únos.
• Verejná mravopočestnosť zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a dcérou ženy, s ktorou žije a opačne.
• Osvojenie (adopcia) zneplatňuje manželstvo v priamej línii (muž si nemôže vziať za manželku dievča, ktoré adoptoval za dcéru) a v druhom stupni bočnej línie (osvojený chlapec si nemôže vziať nevlastnú sestru).
• Prinútenie alebo strach (ak je niekto fyzicky alebo psychicky donútený k manželstvu s osobou, ktorú nijako nechce).
• Miešané manželstvo – katolík s nekatolíkom, ale pokrsteným. Pre katolíka je platné sviatostné manželstvo len vtedy, ak ho uzavrie podľa predpísanej cirkevnej formy, pred príslušným zástupcom Cirkvi a pred dvoma svedkami.